بررسی تأثیر عبور نرخ ارز به قیمت مواد غذایی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

عبور نرخ ارز یکی از مباحث مهم در اقتصاد کلان کشورها می‌باشد که به بررسی رابطه بین نوسان نرخ ارز و تعدیل قیمت‌ها می‌پردازد. هدف از این بررسی تعیین میزان تأثیر عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مواد غذایی در ایران می‌باشد. برای این منظور رهیافت خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) با استفاده از داده‌های فصلی سال‌های 1371 تا 1390 به کار رفته است. نتایج تحقیق نشان داد که عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مواد غذایی ناقص بوده و کشش عبور نرخ ارز در کوتاه مدت حدود 3 درصد و در بلندمدت حدود 6 درصد می‌باشد و نتایج مربوط به تجزیه واریانس نشان داد که سهم کوچکی از تغییرات قیمت مواد غذایی توسط تکانه‌های نرخ ارز و عرضه پول توضیح داده می‌شود و بین 93 تا 98 درصد تغییرات سطح قیمت توسط تکانه‌های مربوط به خود شاخص قیمت مواد غذایی تعیین می‌شود. همچنین با توجه به اینکه عبور نرخ ارز کم، آزادی بیشتری را برای پیگیری سیاست‌های پولی مستقل به ویژه با هدف رسیدن به رژیم‌های تورمی خاص فراهم می‌کند به‌کارگیری سیاست‌های مناسب ارزی می‌تواند در کاهش نرخ تورم به ویژه تورم قیمت مواد غذایی که امنیت غذایی کشور را دچار بحران می‌کند بسیار موثر باشد

کلیدواژه‌ها