ارزیابی برخی شاخص‌های فناوری کشاورزی بر آلودگی هوا در کشورهای منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

افزایش تخریب محیط زیست در سال‌های اخیر، بررسی رابطه‌ی بین سطح فعالیت‌های اقتصادی و شاخص‌های زیست محیطی را مطرح نموده ‌است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی برخی شاخص‌های فناوری‌ کشاورزی بر انتشار دی‌اکسیدکربن در چند کشور منتخب با استفاده از روش داده‌های ترکیبی برای داده‌های سالانه 1389-1379 می‌باشد. نتایج گویای اثرگذاری‌های مختلف شاخص‌های فناوری کشاورزی بر انتشار دی‌اکسیدکربن می‌باشد.ازبین شاخص‌های فناوری دربخش کشاورزی، بیشترین تأثیر را متغیر مکانیزاسیون کشاورزی و کم‌ترین تأثیر را متغیر زمین تحت آبیاری کشاورزی بر انتشار دی‌اکسیدکربن دارند. به ازاء یک درصد افزایش استفاده از مکانیزاسیون، 19/0درصد بر میزان انتشار دی‌اکسیدکربن افزوده می‌شود. همچنین به ازاء یک درصد افزایش در متغیز زمین تحت آبیاری کشاورزی، به اندازه01/0درصد بر میزان انتشار دی‌اکسیدکربن افزوده می‌شود. بنابراین، در راستای نتایج این بررسی، پیشنهاد می‌شود که از  ماشینها و ادوات کشاورزی با بهره‌وری بالا در بخش کشاورزی استفاده شود. همچنین، هنگام توسعه فناوری‌های کشاورزی باید علاوه برافزایش میزان تولید در بخش کشاورزی، به تأثیر توسعه فناوری‌های کشاورزی بر انتشار دی‌اکسیدکربن نیز توجه شود.

کلیدواژه‌ها