برآورد تابع تولید محصولات مشخص کشاورزی در ایران با استفاده از روش بیشینه آنتروپی تعمیم یافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آمار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک

2 استاد آمار دانشکده علوم کامپیوتر و ریاضی دانشگاه چمران اهواز

چکیده

یکی از موضوع‌های بسیار مهم در علم اقتصاد برآورد تابع تولید است. اما یکی از نارسایی‌هایی که در برآورد تابع تولید وجود دارد این است که سطح نهاده‌های محصول مشخص به طور عمومی قابل دسترس نیستند. هدف از انجام این بررسی برآورد سهم نهاده‌ها در سطح محصولات در سال‌های 1375-1384 با استفاده از روش بیشینه آنتروپی تعمیم یافته است. این روش در شرایطی که به‌دلیل نداشتن اطلاعات کافی در مورد متغیرها نمی‌توان از روش‌های استاندارد برای برآورد مشخصه‌ها استفاده کرد، کاربرد دارد. در این بررسی برای برآورد تابع تولید محصولات غلات و حبوبات در سطح استان‌ها در شرایطی از این روش استفاده شده است، که سهم نهاده زمین به تفکیک محصول و استان معلوم باشد اما برای دیگر نهاده‌ها سهم آنها تنها به تفکیک استان مشخص می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که کشش‌ها در سطح محصولات غلات و حبوبات در طول زمان تغییر می‌کنند و تنها در سطح محصولات غلات کشش نهاده ماشین‌ها در دو سال 1379 و 1380 ثابت و برابر 073/0 است. با توجه به میانگین سهم نهاده‌ها در طی این ده سال در محصول غلات نهاده نیروی‌کار، و در سطح حبوبات نهاده ماشین‌ها نسبت به نهاده‌های دیگر سهم بیشتری به خود اختصاص داده‌اند.

کلیدواژه‌ها