تحلیل الگوی مصرفی کالاهای مشمول یارانه: کاربرد سیستم تقاضای تقریبا ایده‌آل درجه2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

4 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

در این مطالعه به منظور بررسی رفتار مصرف‌کنندگان و محاسبه کششهای قیمتی و درآمدی از سیستم تقاضای تقریبا ایده‌آل درجه دو استفاده شد و چگونگی توزیع درآمد میان گروه‌های مختلف درآمدی، به کمک شاخص‌های استخراج شده از این مدل بیان شد. برای رسیدن به اهداف مطالعه از داده‌های هزینه خانوار مرکز آمار ایران در سال 1386 استفاده شد. سیستم معادلات تقاضا به روش رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط با استفاده از نرم‌افزارEviews 5  برآورد گردید. کالاهای منتخب مشمول یارانه عبارت است از روغن نباتی، قند و شکر، نان و برنج.نتایج حاصل از کشش‌های درآمدی بیانگر تمایل بالای مصرف‌کنندگان روستایی نسبت به مصرف‌کنندگان شهری در جهت افزایش میزان مصرف کالاهاست و با توجه به پایین بودن کشش قیمتی کالاهای مورد بررسی، به نظر می‌رسد که به منظور اصلاح الگوی مصرف بکارگیری سیاست‌های قیمتی به تنهایی کافی نباشد. در بررسی شاخص‌های بدست آمده از سیستم تقاضای مورد استفاده، در مناطق شهری بالاترین میزان نابرابری در گروه پردرآمد و در مناطق روستایی در گروه کم درآمد مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها