برآورد سهم آب زاینده‌رود در اقتصاد استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

4 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

5 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه اصفهان

چکیده

در مطالعه حاضر، با تبیین ارتباط بین بخش‌های مختلف اقتصاد استان اصفهان، ارزش اقتصادی آب رودخانه زاینده‌رود در این استان برآورد شده است. برای این منظور از یک الگوی تلفیقی داده- ستانده و برنامه‌ریزی خطی با پارامترهای فازی، که در آن اهداف برنامه چهارم توسعه و حداکثر نمودن ارزش افزوده استان، مدنظر قرار گرفته، استفاده شده است. با توجه به نتایج الگوی تدوین‌شده، ارزش واقعی هر مترمکعب آب در استان اصفهان حداقل 10400 ریال (به قیمت سال 1380) تخمین زده شد، که بر این اساس سهم آب زاینده‌رود حدود 55/13 درصد ارزش افزوده استان اصفهان می‌باشد. همچنین، جهت تداوم اهداف برنامه چهارم توسعه (که هم راستا با اهداف برنامه پنجم توسعه نیز می‌باشند) لازم است حداقل رشد سالانه سرمایه‌گذاری در استان، 86/7 درصد باشد. در ساختار فعلی اقتصاد استان، افزایش سرمایه‌گذاری و مدیریت منابع آب در دسترس دو عامل مهم در کاهش ریسک عدم برآورد اهداف برنامه توسعه، می‌باشند.

کلیدواژه‌ها