اثرات سیستم های آبیاری بارانی در مقابله با خشکسالی در استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

2 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

سیستم آبیاری بارانی یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در توسعه روستایی است که می‌تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر مقابله با خشکسالی اثرگذار باشد. این مطالعه اثرات سیستم آبیاری بارانی بر مقابله با خشکسالی در استان فارس را مورد بررسی قرار می‌دهد. تجزیه و تحلیل سیستم آبیاری بارانی به عنوان استراتژی مقابله که توسط کشاورزان در تعدیل خشکسالی پذیرفته شده است، مورد بررسی قرار می‌گیرد. 234 کشاورز برای مصاحبه و جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز در سطح مزرعه به وسیله روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای در سال 1390 انتخاب شدند. برای بدست آوردن نتایج، لاجیت چند گزینه‌ای استفاده شد. بر طبق نظرسنجی، 8/30 ،2/46 و 2/16 درصد از کشاورزان، اثرپذیری سیستم‌های آبیاری بارانی تحت شرایط خشکسالی را به ترتیب، خیلی زیاد، زیاد و متوسط می‌دانستند. نتایج نشان داد که 9/29 درصد کشاورزان نمونه سیستم آبیاری بارانی را به عنوان استراتژی مقابله با خشکسالی انتخاب کردند. همچنین، رگرسیون لاجیت چند گزینه‌ای نشان داد که، درآمد، وام و عمق چاه اثر مثبت و معنی‌داری بر انتخاب سیستم آبیاری بارانی به عنوان استراتژی مقابله با خشکسالی دارند. در نهایت نتایج نشان داد که سیستم آبیاری بارانی می‌تواند در محصولات مختلف، بهره وری آب را به طور قابل ملاحظه و نزدیک به پنجاه درصد افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها