برآورد هزینه های مبادله دریافت تسهیلات رسمی توسط کشاورزان (مطالعه ی موردی: استان گلستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

دلیل اصلی دسترسی نداشتن کشاورزان به نهادهای مالی رسمی به محدودیت های بالای هزینه های مبادله در سیستم اعتبارات مربوط می شود. هدف این مطالعه برآورد هزینههای مبادله دریافت تسهیلات از سوی کشاورزان در موسسه های مالی رسمی استان گلستان است. داده های به کار رفته از راه مصاحبه و تکمیل پرسش نامه از کشاورزان استان گلستان جمع آوری گردید. این کشاورزان در سال 1390 به روش نمونه گیری تصادفی ساده گزینش شدند. یافته ها نشان می دهد که هزینه ی پرداختی به ضامن، هزینه ی فرصت و هزینه ی مستقیم دریافت تسهیلات بیش ترین هزینه هایی است که کشاورزان برای دریافت تسهیلات از منابع مالی متحمل شده اند. برای کاهش هزینه های مبادله، افزایش بهره وری نظام بانکی، انعطاف پذیری در پرداخت های اعتباری،تسهیل روال پرداخت تسهیلات، به ویژه گرفتن تضمین و خودکار کردن پرداخت ها، توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها