بررسی کارآیی فنی تولیدکنندگان زرشک در استان خراسان جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

زرشک یکی از مهم ترین محصولات استان خراسان جنوبی است. حدود 98 % زرشک کشور در این استان تولید می شود. هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر تولید زرشک، محاسبه ی کارآیی فنی زرشک کاران و تعیین عوامل موثر بر کارآیی آن ها در استان خراسان جنوبی است. داده های مورد نیاز این مطالعه با به کارگیری روش نمونه گیری خوشه یی و تکمیل پرسش نامه از 90 نفر از کشاورزان این استان در سال 1390 به دست آمده است. برای بررسی عوامل موثر بر تولید زرشک از تابع تولید کاب-داگلاس استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که نیروی کار، زمین، پربازده یا کم بازده بودن سال برای باغ و آبیاری به ترتیب بیش ترین تاثیر معنی دار را بر تولید زرشک دارند. نتایج محاسبه ی کارآیی فنی و عوامل موثر بر آن نیز نشان میدهد که میانگین کارآیی فنی زرشک کاران 81 % و بالاترین و پایین ترین کارآیی فنی به ترتیب 99 و 34 % است. تجربه، شغل اصلی و تعداد نیروی کار خانوادگی کشاورز نیز بر کارآیی فنی تاثیر معنی دار و مستقیمی دارد. بنابراین، با توجه به این که افزایش آبیاری و تجربه از عوامل مهم در افزایش تولید زرشک و افزایش کارآیی زرشککاران است، استفاده از شیوه های نوین آبیاری برای افزایش راندمان آبیاری و برگزاری کلاسهای آموزشی برای افزایش تجارب زرشککاران پیشنهاد میگردد.

کلیدواژه‌ها