ارزش زیست محیطی و گردشگاهی جریان رودخانه ی زاینده رود در شهر اصفهان: کاربرد روش گزینش دوگانه ی دوحدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

2 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

ارزشگذاری خدمات زیست محیطی داده شده توسط جریان رودخانه به ویژه در مکان هایی که این جریان از مناطق شهری عبور میکند، از مهم ترین پیش نیازهای یک مدیریت بهینه ی تخصیص و استفاده از آب در حوضه‌های آب ریز است. این مطالعه به مقداری کردن ارزش زیست محیطی و گردشگاهی جریان رودخانه ی زاینده رود در شهر اصفهان با به کارگیری روش ارزشگذاری مشروط از راه گزینش دوگانه ی دوحدی می پردازد. به این منظور، از پیمایشی شامل 430 بازدیدکننده ی پارک های ساحلی این رودخانه که به صورت تصادفی در سال 1389 گزینش شده بودند، استفاده شد. نتایج نشان داد که هنگامی که پاسخ گویان با پیشنهاد قیمتی متعاقب پیشنهاد قیمتی اولیه مواجه می شوند، بسته به سطح درآمد و تحصیلات آن ها، پاسخ های خود را سازمان دهی میکنند. این در حالی است که متغیرهای اجتماعی شامل سن، جنسیت و اندازه ی خانوارها، تاثیری در شکل گیری پاسخ های متعاقب ندارد. این رفتار باعث شد که میانگین تمایل به پرداخت استفاده کردن و استفاده نکردن از رودخانه در میان پارک های ساحلی شهر اصفهان برابر 11400 ریال در ماه برای هر خانواده که در داخل یا خارج از این شهر زندگی می کند، به دست آید. کاربرد این ارزش در محاسبات مربوط به مدیریت جامع منابع آب حوضه، یک راه حل مناسب اقتصادی برای افزایش مطلوبیت بازدیدکنندگان رودخانه را فراهم خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها