بررسی یکپارچگی مکانی بازار ماهیان استخوانی دریای شمال؛ کاربردی از رهیافت همگرایی فصلی دادههای ماهیانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

2 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

3 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

4 دانشیار و رئیس گروه مطالعات اقتصادی سازمان تحقیقات شیلات ایران

چکیده

بررسی یکپارچگی (همگرایی) مکانی بازارها به عنوان شاخصی از کارایی بازارهای مکانی و آزمون قانون قیمت‌های واحد در این بازارها، در ادبیات ساختار بازار از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. ماهیت فصلی و ماهیانه بودن سریهای قیمتی شرایط متفاوتی را در این بررسی بوجود خواهد آورد. برای این منظور، در این مطالعه به بررسی یکپارچگی مکانی بازارهای انواع ماهیان استخوانی دریایی در استانهای گیلان و مازندران طی 120 ماهه سالهای 1380:1 تا 1389:12 میپردازد. باتوجه به اینکه فصول صید از مهر ماه تا اواخر فروردین ماه میباشد، برای پنج ماه باقیمانده (اردیبهشت تا شهریور) از آمار قیمتی صیدهای غیرمجاز ثبت شده در سازمان شیلات ایران استفاده شده است. در این مطالعه از رهیافت نوین بررسی ریشههای فصلی و برآورد همگرایی فصلی استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد که همگرایی فصلی در بازار انواع ماهیان وجود (SECM) داشته است و بازارهای مکانی در دو استان مازندران و گیلان از قانون قیمتهای واحد تبعیت میکنند. بنابراین این پویایی بلندمدت فصلی باید در محاسبات تصحیحات خطا و پیشبینی وضعیت آینده رفتار قیمتی بازارهای مختلف ماهی در نظر گرفته شود. در غیر این صورت، سیاستگذاریهای قیمتی و برنامههای تنظیم بازار به منظور دستیابی به کارایی مناسب بازارهای مکانی در بلندمدت با شکست روبرو خواهند شد.

کلیدواژه‌ها