تاثیر عوامل قیمتی و غیرقیمتی بر سطح زیرکشت گندم در استان های کشور با به کارگیری داده های پنل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

2 دانشجوی دکترای اقتصاد

3 دانشیار اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

4 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

محصول گندم در ایران با داشتن 52.2 % از سطح زیرکشت محصولات کشاورزی، مهم ترین غله ی تولیدی در کشور است، و همواره در زمره ی کالاهای حساس زیربخش کشاورزی ایران بوده است . سطح زیرکشت گندم مهم ترین مولفه در واکنش عرضه کنندگان به تغییرات قیمتی آن است. از این رو، هرگونه تغییر در آن تغییر در عرضه ی گندم را در پی دارد، که تبعات جبران ناپذیری را برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت. این پژوهش با بهره گیری از مدل پایه یی نرلا و با داده های پنل و بهره گیری از روش انتظارات تطبیقی به بررسی عوامل قیمتی و غیرقیمتی موثر بر سطح زیرکشت گندم در استان های ایران پرداخته است. نتایج تحقیق نشان میدهد که سطح زیرکشت با یک وقفه مهم ترین عامل موثر بر سطح زیرکشت است. سیاست حمایت قیمتی دولت در بخش گندم نیز به تنهایی بر سطح زیرکشت این محصول اثرگذار نیست، چرا که از یک سو هم سویی کمی میان این دو متغیر وجود دارد، و از سوی دیگر به اندازه ی زیادی به سیاست حمایتی دولت در بخش محصولات جای گزین هم چون جو وابسته است.

کلیدواژه‌ها