نقش و عمل کرد بازار کالای ایران در تعیین قیمت محصولات کشاورزی با به کارگیری تحلیل فرآیند شبکه (ANP)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

4 کارشناس ارشد شرکت بورس کالای ایران

چکیده

با توجه به ماهیت بخش کشاورزی و وجود خطرپذیری (ریسک) قیمتی در این بخش، و راه کارهای مبارزه با خطرپذیری قیمتی، بازار کالا (بورس) یک ابزار مدیریت خطرپذیری قیمت است. بازارهای کالایی در بیش تر نقاط جهان بیش ترین سهم را در تعیین قیمت محصولات دارد. در این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر تعیین قیمت محصولات کشاورزی خریدوفروش شده در بازار کالای ایران پرداخته می شود. عوامل موثر بر قیمت کشف شده و با اطلاعات به دست آمده از تکمیل پرسش نامه (ANP) در بازار کالای ایران با به کارگیری تحلیل فرآیند شبکه از کارگزاری های بازار کالای ایران در سال 1391 بررسی شد. نتایج نشان داد که واردات اصلی ترین عامل تاثیرگذار بر تعیین قیمت در بازار کالای ایران در بخش کشاورزی است. بنابراین، توجه به واردات و ایجاد بازار های منطقه یی به گسترش و ترویج بازار کالای ایران در بخش کشاورزی کمک خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها