تعیین عوامل موثر بر فقر در استان فارس: کاربرد روش اقتصاد سنجی فضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر فقر و تعیین نقشه‌ی فقر در مناطق شهری استان فارس با استفاده از ره‌یافت اقتصادسنجی فضایی است. اطلاعات مورد استفاده در این مطالعه شامل 320 خانوار شهری شرکت‌کننده در طرح آمارگیری هزینه و درآمد از خانوارهای 22 شهرستان استان فارس در سال 1384 است. آماره‌ی I موران برای فقر 2125/0- به دست آمد، که بیان‌گر خودهم‌بستگى فضایی منفی است. نمودار پراکنش موران نشان داد که بیش‌تر شهرستان‌ها و همسایگان آن‌ها در زیر گروه‌هایی با فقر بالا- پایین و پایین- بالا قرار دارد. نتایج برآورد روش‌های OLS، وقفه‌ی فضایی و خطای فضایی نشان داد که متغیرهای  میانگین اندازه‌ی خانوار، جنسیت سرپرست خانوار، درصد خانوارهای دارای مسکن، و نوع شغل در سطح کم‌تر از 1% در شناسایی افراد تنگ‌دست اهمیت آماری دارد، اما کاربرد هر دو روش وقفه و خطای فضایی، نتایج مناسب‌تری نسبت به روش OLS نشان داد.

کلیدواژه‌ها