کاربرد آزمون تقریب میانگین برای تعیین خانوارهای مشمول کمک‌های نقدی دولت در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد بخش اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

هدفمندی برنامه‌های حمایتی دولت از جمله یارانه‌ها نیازمند تعیین افراد تنگ‌دست جامعه است. در این مطالعه روش جای‌گزین (درآمد) با به‌کارگیری داده‌های درآمد و هزینه‌ی خانوار سال 1387برای تعیین خانوارهای مشمول کمک‌های نقدی دولت پس از حذف یارانه‌ها آزموده شد. بر اساس نتایج، به‌جای تشخیص تنگ‌دستان از روی اندازه‌ی درآمد خانوارها، می‌توان امتیازهای هر خانوار را بر اساس ویژگی‌های فردی، مالکیت و کیفیت دارایی‌ها و مکان زندگی سنجید،‌ و اندازه‌ی فقر و درنتیجه مستحق بودن آن‌ها را برای دریافت کمک‌های نقدی تشخیص داد. از جمله کسانی که دارایی‌هایی مانند خودرو، موتورسیکلت، و کامپیوترشخصی هستند، باغ دارند، در کالایی بادوام سرمایه گذاری کرده‌اند، و یا خانه‌هایی با مساحت 100 مترمربع به بالا دارند، سزاوار دریافت کمک‌های نقدی نیستند. هم‌چونین دولت می‌تواند با گزینش خط هدف 40%، تعداد قابل قبولی از تنگ‌دستان را به خصوص در مناطق روستایی کشور حمایت کند.

کلیدواژه‌ها