بررسی تاثیرپذیری قیمت محصولات کشاورزی از نااطمینانی تورمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

چکیده

تورم در ایران، بی‌توجه به مبارزه‌ی شدیدی که با آن می‌شود، با نرخ نگران کننده‌یی در حال افزایش است، و به مهم‌ترین مشکل اقتصادی کشور تبدیل شده است. در این پژوهش با استفاده از داده‌های سری زمانی 1386-1353 به بررسی و مقایسه‌ی تاثیرپذیری سطوح قیمتی شاخص‌های محصولات کشاورزی از نااطمینانی تورمی پرداخته شد. بدین منظور پس از برآورد متغیر نااطمینانی تورمی با استفاده از روش GARCH، مدل موردنظر با روش خودرگرسیون برداری برآورد شد. توابع بازتاب ناگهانی قیمت محصولات کشاورزی به تکانه‌ی وارد شده از سوی متغیرهای قیمت محصولات کشاورزی، ارزش افزوده‌ی بخش کشاورزی، درجه‌ی آزادی تجاری، نرخ واقعی ارز، حجم نقدینگی، نااطمینانی تورمی و قیمت مصرف‌کننده، در ده دوره‌ی آینده نیز بررسی شد. نتایج تجزیه‌ی واریانس خطای پیش‌بینی در بخش کشاورزی نشان دهنده‌ی آن است که در کوتاه‌مدت، میان‌‌مدت و بلند‌مدت بیش‌تر نوسان‌ها با تکانه‌ی قیمت محصولات کشاورزی توضیح داده می‌شود. یافته‌های این مطالعه نشان داد که متغیر نااطمینانی تورمی در کنار متغیرهای دیگر تاثیر معناداری بر قیمت محصولات‌کشاورزی داشته است، از این رو در مطالعاتی که برای تجزیه و تحلیل رفتار قیمت محصولات کشاورزی و بررسی عوامل مؤثر بر آن صورت می‌گیرد، متغیر نااطمینانی تورمی باید یک عامل تاثیرگذار در کنار متغیرهای دیگر دانسته شود.

کلیدواژه‌ها