بررسی بهره وری صادرات و تخصصی شدن تجارت محصولات کشاورزی در کشورهای عضو اکو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

2 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده

در این مطالعه، با توجه به نقش مهم سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) در تجارت بین‌الملل و اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک کشورهای عضو آن، به بررسی وضعیت تجاری برخی کشورهای عضو این سازمان که برتری‌های منطقه‌یی ویژه‌یی دارند، پرداخته شده است. برای این منظور از شاخص‌های تجاری از جمله شاخص‌های درون تخصصی تجارت، ناهم‌خوانی تجاری و تمرکز صادرات برای محصولات منتخب کشاورزی استفاده شد. سپس عوامل مؤثر بر بهره‌وری صادرات در قالب مدل داده‌های تابلویی برای کشورهای مورد مطالعه بررسی شد. نتایج حاکی از این بود که کشور ایران با وجود این که در رابطه با شاخص درون تخصص وضعیت مناسبی در منطقه دارد، بهره‌وری صادرات محصولات کشاورزی آن پایین است. آزادسازی اقتصادی مؤثرترین عامل در بهره‌وری صادرات شناخته شد و اندازه‌ی جمعیت بهره‌برداران کشاورزی و مساحت زمین‌های کشاورزی عوامل بی‌اثر بودند.

کلیدواژه‌ها