بررسی وضعیت فقر در مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت توسعه روستایی دانشگاه یاسوج

2 استادیار گروه مدیریت توسعه روستایی دانشگاه یاسوج

چکیده

هدف این مطالعه بررسی وضعیت فقر در مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است. داده‌های مورد نیاز در این مناطق با پرسش‌نامه جمع آوری، و خط فقر غذایی با استفاده از روش انرژی دریافتی مواد غذایی محاسبه گردید. خط فقر غیرغذایی و خط فقر کل، سرانه، شکاف و شدت فقر در این مناطق تعیین شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که حدود 32 درصد از نمونه‌های این بررسی زیر خط فقر قرار دارند. نتایج نشان داد که تفاوت معنی‌داری میان دو گروه تنگ‌دست و غیر‌تنگ‌دست در تعیین‌کننده‌های سن سرپرست، استفاده کنندگان از خدمات درمانی و تسهیلات، مالکان تراکتور، خانه، آب لوله‌کشی، گاز‌ لوله‌کشی، حمام و آشپزخانه، نسبت افراد دارای درآمد و باسواد به اندازه‌ی خانوار، رفاه و سرمایه‌ی اجتماعی وجود دارد. با توجه به نتایج این بررسی، پیشنهاد می‌گردد که زمینه‌ی اشتغال در مناطق روستایی فراهم گردد، به گونه‌یی که باعث افزایش تعداد افراد دارای درآمد در خانوارها و کاهش فقر گردد.

کلیدواژه‌ها