کاربرد روش تحلیل پوششی داده‌ها در بررسی کارایی تولید محصولات گلخانه‌ای خیار استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده

خیار گل‌خانه‌یی محصولی است که از دیدگاه استفاده‌های مختلف آن اهمیت غذایی نسبتا بالایی دارد. در این مطالعه به وضعیت اقتصادی آن در استان فارس پرداخته شده است. از آمار و اطلاعات 51 گل‌خانه‌ی خیار استان فارس در سال 1388 استفاده شد. انواع کارایی این محصول با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها اندازه گیری شد. برای تعیین سهم نهاده‌های تولید تابع تولید ترانسلوگ به‌کار گرفته شد. نتایج نشان داد که با وجود بازده ثابت نسبت به مقیاس، کارآیی فنی واحدها در دامنه‌ی 100-35% قرار دارد، که طیف وسیعی از کارآیی را نشان می‌دهد. بر خلاف کارآیی فنی در مورد کارآیی تخصیصی نوسان بسیار کم‌تری دیده می‌شود، به طوری که میان 81 تا 100% در نوسان است.  میانگین کارایی تخصیصی 93% است، در حالی که با وجود بازده متغیر نسبت به مقیاس، میانگین کارآیی فنی واحدها 5/82% و  میانگین کارایی تخصیصی برابر 5/88% است.

کلیدواژه‌ها