تعیین میزان آسیب‌پذیری و شیوه‌ی مدیریت خطر در گروه‌های اعتباری خرد: کاربرد مدل تقسیم خطر و داده‌های پانل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

2 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

این مقاله به تعیین میزان آسیب‌پذیری خانوار روستایی در دو برنامه‌ی صندوق اعتبارات خرد زنان و گروه‌های خودیار مالی در استان فارس می‌پردازد. داده‌های مصرف و درآمد ماهانه برای 280 خانوار روستایی در دو برنامه در استان فارس جمع آوری شد. برای محاسبه‌ی میزان آسیب‌پذیری از چارچوب تقسیم خطر (ریسک) استفاده و با به‌کارگیری داده‌های پانل آسیب‌پذیری هر خانوار و کل گروه برآورد گردید. نتایج نشان داد که گروه خودیار مالی و صندوق اعتبار زنان در تقسیم و مدیریت خطر‌های ناشی از مصرف موفق بوده‌ و خانوارها زیان‌های ناشی از خطرهای مصرف را در میان خانوارهای عضو گروه تقسیم می‌کنند. در گروه خودیار مالی و صندوق اعتبار زنان به ترتیب 48 و 45% از خانوارهای عضو، آسیب‌پذیر اند. در صندوق اعتبارات خرد زنان، آسیب‌پذیری خانوارهای غیرعضو و در گروه خودیار مالی آسیب‌پذیری خانوارهای عضو بیش‌تر است. با توجه به نتایج، گسترش برنامه‌های اعتباری خرد در جهت کاهش و تقسیم خطر ناشی از مصرف خانوارها امری لازم به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها