بررسی تاثیر ضربه‌های درآمد نفت بر بخش کشاورزی: آزمون بیماری هلندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

بر پایه‌ی مدل کلاسیک بیماری هلندی، پیش‌بینی می‌شود که در پی افزایش قیمت و درآمد نفت، تولید در بخش سنتی و کشاورزی کاهش یابد. برای بررسی وجود این پدیده در اقتصاد ایران، این مطالعه به بررسی تاثیر ضربه‌های درآمد نفت بر بخش کشاورزی ایران در سال‌های 86-1345 می‌پردازد. برای استخراج ضربه‌های درآمد نفتی از فیلتر هودریک پرسکات استفاده شده است. هم‌چونین برای بررسی تاثیر ضربه‌های درآمد نفت بر سهم بخش کشاورزی در اقتصاد ایران با در نظر گرفتن پدیده‌ی هم‌زمانی از روش کم‌ترین مربعات دو مرحله‌یی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که تاثیر ضربه‌های درآمد نفت بر بخش کشاورزی نامتقارن است. بدین معنا که ضربه‌های منفی درآمد نفت تاثیر معنی‌داری بر سهم بخش کشاورزی نداشته، اما ضربه‌های مثبت درآمد نفت تاثیر منفی و معنی‌داری بر سهم بخش کشاورزی داشته است.

کلیدواژه‌ها