بررسی آثار جانبی اضافه‌برداشت آب‌های زیرزمینی بر عرضه‌ی گندم در دشت پریشان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

2 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

برداشت بی‌رویه در دشت پریشان منجر به پایین رفتن سفره‌ی زیرزمینی و شوری آب شده و بر سطح آب دریاچه‌ی پریشان و حرکت آب دریاچه به ‌سوی چاه‌های اطراف موثر بوده است. در مطالعه‌ی حاضر اثرهای جانبی اضافه‌ی برداشت از آب‌های زیرزمینی بر تابع عرضه‌ی گندم با استفاده از روش یوهانسن در دوره‌ی 1387ـ1365 بررسی شده است. نتایج نشان داده است که مقادیر عرضه بعد از لحاظ شدن تاثیرات جانبی اضافه‌برداشت بر درآمد گندم‌کاران، افزایش یافته است، چرا که اضافه‌برداشت از آب‌های زیرزمینی منجر به بالا رفتن عمل‌کرد و در نتیجه درآمد کشاورزان شده است. مقایسه‌ی مقادیر عرضه‌ی قبل و بعد از درنظرگرفتن تاثیرات جانبی اضافه‌برداشت بر هزینه‌ی آب‌کشی نشان داد که مقادیر عرضه‌ی بعد از درنظرگرفتن چونین آثاری کاهش یافته است، چون بهره‌برداری بیش‌تر از آب‌های زیرزمینی منجر به افت سفره و افزایش هزینه‌ی آب‌کشی برای کشاورزان شده، و درنهایت برآیند دو تاثیر اضافه‌برداشت، سود منفی (زیان) برای کشاورزان به‌دنبال داشته، که منجر به کاهش عرضه‌ی گندم و مصرف آب شده است.

کلیدواژه‌ها