بررسی عرضه‌ی خوراک دام و طیور برای کفایت عرضه‌ی مواد پروتیینی حیوانی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

2 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

3 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

4 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

5 کارشناس ارشد موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

چکیده

در این مطالعه برای بررسی میزان عرضه‌ی محصولات زراعی خوراک دام و طیور در طول برنامه‌ی چهارم توسعه، الگوی تعدیل جزیی مارک نرلاو و سیستم معادلات با به‌کارگیری روش رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط و با استفاده از داده‌های سری زمانی 1383-1368 برآورد شد. نتایج نشان داد که جبران کمبود مواد پروتیینی سرانه‌ی دامی نیازمند فراهم آوردن نهاده‌ها و عوامل تولید مورد نیاز این محصولات یعنی تولیدات زیر بخش زراعت است که باید از راه تولید و یا واردات تامین شود. بر اساس یافته‌های مطالعه‌ی حاضر روند فعلی واردات و تولید این محصولات، در پایان برنامه‌ی چهارم توسعه یعنی سال 1388 این میزان کمبود مواد پروتیینی جبران نخواهد شد، و تنها در صورتی که با بهره‌گیری از روش‌های اشاره شده – هم‌چون ارتقای بهره‌وری، بهره‌گیری از شیوه‌های نوین تولید، به‌کارگیری نیروهای متخصص و تحصیل‌کرده و غیره- به ارتقای سطح عمل‌کرد در واحد سطح اقدام شود، مقداری از شکاف موجود کاسته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها