پیش‌بینی قیمت ماهانه‌ی جوجه‌ی یک‌روزه‌ی گوشتی در استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

صنعت مرغ‌داری گوشتی یکی از مجموعه‌های عمده‌ی بخش کشاورزی ایران است. فعالیت در پرورش مرغ گوشتی همراه با مخاطرات زیادی است. مخاطراتی هم‌چون خطرپذیری تولید  و خطرپذیری بازار باعث ایجاد نوسان در درآمد تولیدکنندگان مرغ گوشتی می‌گردد. در این میان یکی از عوامل اصلی ایجاد خطر بازار، نوسان‌های قیمت جوجه یک‌روزه‌ی گوشتی است. هدف اصلی مطالعه‌ی حاضر، الگوسازی و پیش‌بینی قیمت ماهانه‌ی جوجه‌ی یک‌روزه‌ی گوشتی در استان آذربایجان شرقی است. بدین منظور، رفتار قیمت جوجه‌ی یک‌روزه‌ی گوشتی با توجه به خصوصیات آن، به ویژه خصوصیت تغییر فصلی در قالب الگوهای پایه‌ی رگرسیونی متکی بر آزمون ریشه‌ی واحد فصلی و باکس-جنکینز فصلی با استفاده از داده‌های قیمت ماهانه‌ی جوجه‌ی یک‌روزه طی سال‌های 88-1377 الگوسازی گردید. نتایج آزمون ریشه‌ی واحد فصلی بیان‌گر آن است که قیمت ماهانه‌ی جوجه‌ی یک‌روزه‌ی گوشتی از فرآیند تصادفی ناایستای فصلی تبعیت می‌نماید، و بر این اساس به‌کارگیری مدل پایه‌ی رگرسیونی برای تدوین الگوی پیش‌بینی قیمت مناسب است. مقایسه‌ی میزان درستی پیش‌بینی مدل‌های پایه‌ی رگرسیونی و خودتوضیحی هم‌انباشته‌ی میانگین متحرک فصلی بر اساس معیار RMSE، حاکی از برتری مدل پایه‌ی رگرسیونی به عنوان الگوی برتر برای پیش‌بینی مقادیر قیمت‌های جوجه‌ی یک‌روزه‌ی گوشتی است. در نهایت قیمت ماهانه‌ی جوجه‌ی یک‌روزه‌ی گوشتی در استان آذربایجان شرقی برای سال‌های 90-1389 پیش‌بینی گردید.

کلیدواژه‌ها