مدیریت پایدار جنگل زرین‌آباد شهرستان ساری، با استفاده از کاربرد برنامه‌ریزی فازی و مدل‌سازی ایجاد گزینه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده

در این مطالعه اثرهای اقتصادی برداشت چوب با توجه به ملاحظات زیست‌محیطی با سطوح مختلفی از اهداف زیست‌محیطی بر مدیریت جنگلهای زرین‌آباد بررسی می‌شود. اهداف زیست‌محیطی شامل افزایش میزان برداشت خشکهدار، افزایش مساحت جنگلهای پهن‌برگ و مساحت جنگلهای کهن‌سال است. این تحلیل با استفاده از برنامه‌ریزی خطی فازی انجام شد که ارزش حال خالص تولید چوب را با توجه به محدودیت‌های تعریف شده بیش‌ترین می‌کند و با روش MGA برنامه‌های مدیریتی متفاوتی برای سال‌های متمادی در فضای تصمیم‌گیری ایجاد می‌کنـد. این برنامه به‌طوری است که در پایان افق برنامه‌ریزی اهداف زیست‌محیطی که شامل برداشت بیش‌تر خشکه‌دار، افزایش مساحت جنگل‌های پهن‌برگ، و افزایش سن جنگل است، و اهداف اقتصادی که شامل بیش‌ترین کردن ارزش خالص حال است، برآورده گردد. داده‌های مورد نیاز مانند مساحت جنگل‌های کهن‌سال، نوع درختان، سن جنگل و دیگر اطلاعت مربوط به 3 طرح‌ ده ساله جنگل‌داری منطقه‌ی مورد مطالعه، از اداره‌ی منابع طبیعی شهرستان و هزینه‌های ثابت و متغیر برداشت چوب و احیای جنگل از شرکت نکا چوب جمع آوری شد. نتایج نشان‌دهنده‌ی اجرای اهداف زیست‌محیطی و کاهش ارزش حال خالص است.
2. Modeling to Generate Alternative در این مطالعه اثرهای اقتصادی برداشت چوب با توجه به ملاحظات زیست‌محیطی با سطوح مختلفی از اهداف زیست‌محیطی بر مدیریت جنگلهای زرین‌آباد بررسی می‌شود. اهداف زیست‌محیطی شامل افزایش میزان برداشت خشکهدار، افزایش مساحت جنگلهای پهن‌برگ و مساحت جنگلهای کهن‌سال است. این تحلیل با استفاده از برنامه‌ریزی خطی فازی انجام شد که ارزش حال خالص تولید چوب را با توجه به محدودیت‌های تعریف شده بیش‌ترین می‌کند و با روش [1]MGA برنامه‌های مدیریتی متفاوتی برای سال‌های متمادی در فضای تصمیم‌گیری ایجاد می‌کنـد. این برنامه به‌طوری است که در پایان افق برنامه‌ریزی اهداف زیست‌محیطی که شامل برداشت بیش‌تر خشکه‌دار، افزایش مساحت جنگل‌های پهن‌برگ، و افزایش سن جنگل است، و اهداف اقتصادی که شامل بیش‌ترین کردن ارزش خالص حال است، برآورده گردد. داده‌های مورد نیاز مانند مساحت جنگل‌های کهن‌سال، نوع درختان، سن جنگل و دیگر اطلاعت مربوط به 3 طرح‌ ده ساله جنگل‌داری منطقه‌ی مورد مطالعه، از اداره‌ی منابع طبیعی شهرستان و هزینه‌های ثابت و متغیر برداشت چوب و احیای جنگل از شرکت نکا چوب جمع آوری شد. نتایج نشان‌دهنده‌ی اجرای اهداف زیست‌محیطی و کاهش ارزش حال خالص است.
2. Modeling to Generate Alternative

کلیدواژه‌ها