ارزیابی سیاست‌های حمایتی از تولیدکنندگان شیر در ایران: 87-1368

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش سیاست‌های حمایت از تولیدکنندگان شیر در چهار برنامه‌ی توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (دوره‌ی زمانی 87-1368) با استفاده از شاخص برآورد حمایت از تولیدکنندگان و شاخص حمایت درصدی تولیدکنندگان محاسبه و ارزیابی شده است. داده‌های موردنیاز برای محاسبه‌ی این شاخص‌ها از روش کتابخانه‌یی و منابع آماری گرفته شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که حمایت از تولیدکنندگان شیر در همه‌ی سال‌های مورد بررسی منفی بوده و میانگین حمایت‌ها در برنامه‌ی اول تا چهارم به‌ترتیب81- ،71-، 38- و 18- میلیارد ریال برآورد شده است. با این حال حمایت درصدی تولیدکنندگان روند افزایشی داشته و میانگین آن از 190% منفی در برنامه‌ی اول توسعه به 6/35% منفی در برنامه‌ی چهارم افزایش یافته است. نتایج این مطالعه هم‌چونین نشان می‌دهد که حمایت از قیمت بازاری روند افزایشی، اما حمایت‌های بودجه‌یی دولت به قیمت ثابت روند کاهشی داشته است. بیش‌ترین حمایت بودجه‌یی دولت مربوط به یارانه‌ی انرژی بوده است. یافته‌های این مطالعه می‌تواند برای دولت و مجلس در تدوین و تنظیم جهت‌گیری سیاست‌های کشاورزی در برنامه‌ی پنجم توسعه و اجرای قانون هدف‌مندسازی یارانه‌ها مفید باشد.

کلیدواژه‌ها