تعیین راه‌بردهای بهینه‌ی آبیاری ذرت دانه‌یی با استفاده از معیارهای برتری تصادفی(مطالعه‌ی موردی منطقه‌ی زرقان فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده

در مطالعه‌ی حاضر با استفاده از معیارهای برتری تصادفی به بررسی راه‌برد‌های کم‌آبیاری ذرت دانه‌یی در منطقه‌ی زرقان فارس پرداخته شد. نتایج نشان داد که راه‌برد بهینه‌ی کم‌آبیاری بر اساس عمل‌کرد و بازده ناخالص در مرحله‌ی دوم و چهارم رشد ذرت است. در شرایط محدودیت آب و زمین، کشاورز ریسک‌پذیر و ریسک‌گریز رفتار متفاوتی در انتخاب سطح زیرکشت بر اساس هر برنامه‌ی آبیاری از خود نشان دادند. کشاورز ریسک‌گریز به برنامه‌ی 10% کم‌آبیاری در مرحله‌ی دوم و چهارم رشد و ریسک‌پذیر به برنامه‌ی 5% کم‌آبیاری در چهار مرحله‌ی رشد ذرت، بالاترین سطح زیر‌کشت را اختصاص دادند.

کلیدواژه‌ها