تحلیل اثر بحران مالی اقتصاد جهانی بر صادرات کشاورزی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تاثیرات بحران مالی یا رکود در اقتصاد جهانی بر صادرات بخش کشاورزی و هم‌چونین صادرات کشمش و خرما صورت گرفت. توابع تقاضای صادرات محصولات یاد شده با استفاده از دو گروه از داده‌های سری زمانی و ترکیبی برآورد گردید. متغیرهای درآمد ناخالص داخلی کشورهای واردکننده و شاخص نوسانات نرخ ارز نیز به‌عنوان متغیرهای بیان‌گر بحران جهانی اقتصاد به کار رفت. در مورد داده‌های سری زمانی میان تقاضای صادرات و متغیرهای تاثیرگذار بر آن یک رابطه‌ی بلندمدت به‌دست آمد. اثر کاهش تولید ناخالص کشورهای واردکننده بر اساس یافته‌های حاصل از داده‌های سری زمانی در بلندمدت، اهمیت آماری بالایی نشان داد. هم‌چونین اثر این متغیر بر تقاضای برآورد شده به کمک داده‌های ترکیبی نیز بسیار حایز اهمیت ارزیابی شد. اثر نوسان نرخ ارز بر صادرات بخش کشاورزی و کشمش در مجموع مثبت ارزیابی شد، اما اثر منفی آن در مورد خرما بارزتر بود.

کلیدواژه‌ها