بررسی اثر تبلیغات و تمرکز صنعتی بر سودآوری در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مطالعه به بررسی اثر برخی شاخص‌های ساختاری و رفتاری بر سودآوری در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی در سطح کدهای چهار رقمی شامل 22 صنعت با استفاده از روش معادله‌های هم‌زمان به صورت مقطعی در سال 1386 می‌پردازد. بررسی روند تغییر شاخص‌های ساختاری، رفتاری و عمل‌کردی حکایت از بهبود فضای رقابتی و نهایتا کاهش متوسط سودآوری بنگاه‌ها دارد. نتایج این مطالعه تاییدکننده‌ی دیدگاه ساختارگرایان در این صنعت است. نتایج این مطالعه حکایت از وجود اثر معنی‌دار شاخص‌های تمرکز صنعتی و شدت تبلیغات بر سودآوری بنگاه‌ها دارد. نتایج هم‌چونین نشان می‌دهد شدت صادرات اثر معنی‌دار و مثبتی بر متوسط سودآوری بنگاه‌ها در این صنایع دارد. این مطالعه نشان می‌دهد که سیاست‌هایی که برای بهبود ساختار بازار برگزیده می‌شود، شامل سیاست‌های کاهش موانع ورود به بازار و کاهش تمرکز صنعتی، می‌تواند به‌طور معناداری بر رفتار و عمل‌کرد بنگاه‌ها در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی اثرگذار باشد. این سیاست‌ها در نهایت منجر به بهبود فضای رقابتی در بازار می‌شود، که با بهبود کارایی تخصیصی می‌توان شاهد افزایش اضافه رفاه مصرف‌کنندگان بود.

کلیدواژه‌ها