بررسی عوامل موثر بر بهره‌وری سرمایه در زیربخش‌های کشاورزی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

4 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

به جهت محدودیت رو به رشد عوامل تولید، بهبود بهره‌وری به عنوان بهترین و موثرترین روش دست‌یابی به رشد تولید مطرح بوده است. بنابراین در این مطالعه به منظور محاسبه‌ی بهره‌وری متوسط سرمایه در سال‌های 86-1338 در زیربخش‌های کشاورزی ایران، از روش بهره‌وری متوسط تعمیم یافته و به منظور بررسی عوامل موثر بر آن از روش داده‌های تلفیقی استفاده گردید. بررسی نتایج نشان داد که متغیر نسبت نیروی کار به سرمایه و سرمایه‌ی انسانی تاثیر مثبت بر بهره‌وری موجودی سرمایه در زیربخش‌های کشاورزی ایران داشته است. نتایج هم‌چونان حاکی از آن است که بخش شیلات و جنگل بیش‌ترین متوسط بهره‌وری تعمیم یافته را در دوره‌ی مورد بررسی به خود اختصاص داده اند. بنابراین با توجه به این که نسبت سرمایه‌ی انسانی به ازای هر واحد تاثیر مثبتی بر بهره‌وری موجودی سرمایه دارد، در راستای استفاده‌ی کارآ از فن‌آوری‌های تولید پیش‌نهاد می‌گردد نیروی‌های متخصص در این بخش جذب شوند.

کلیدواژه‌ها