بررسی عوامل ساختاری و عمل‌کردی موثر بر رضایت بیمه‏گذاران از بیمه‌ی محصولات کشاورزی: مطالعه‌ی موردی استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی واحد مشهد

3 مدیر گروه خدمات بیمه‌ای خراسان

چکیده

هدف اصلی مطالعه‌ی حاضر بررسی عوامل ساختاری و عمل‌کردی موثر بر رضایت بیمه‏گذاران از بیمه‌ی محصولات کشاورزی در استان خراسان رضوی است. آمار و اطلاعات با تکمیل حدود 1023 پرسش‌نامه از بیمه‏گذاران (503 نمونه از بیمه‏گذاران زراعی، 250 نمونه از باغی و 270 نمونه از دامی) در سال 1388 به دست آمده است. نتایج این مطالعه با استفاده از تحلیل تمایزی در سه گروه بیمه‏گذاران نشان می‌دهد که در گروه متغیرهای عمل‌کردی، متغیرهای ارایه‌ی خدمات به موقع و اطلاع رسانی (با تاثیر مثبت) و در گروه متغیرهای ساختاری، قوانین و مقررات (با تاثیر منفی) از بالاترین تاثیرگذاری نسبت به سایر متغیرها بر رضایت از بیمه برخوردار است. هم‌چونین متغیر میزان غرامت با تاثیر مثبت بر گروه بیمه‏گذاران زراعی و متغیر حق بیمه با تاثیر منفی بر گروه بیمه‏گذاران دامی نیز از تاثیر بالایی بر رضایت از بیمه‌ی محصولات برخوردار است. از جمله‌ی پیش‌نهادهایی که در راستای توسعه‌ی بهتر فعالیت‌های بیمه و در نهایت افزایش رضایت بیمه‏گذاران ارایه شد اطلاع‏رسانی مناسب در خصوص فرآیندهای اداری و قوانین و مقررات و ساده‏سازی آن‌ها است.

کلیدواژه‌ها