تدوین استراتژی‌های تبلیغات در ارتباط با صادرات پسته‌ی استان کرمان با استفاده از روش SWOT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

3 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات پسته کشور

چکیده

در این تحقیق به تدوین استراتژی‌های تبلیغات در ارتباط با صادرات پسته‌ی استان کرمان با استفاده از روشSWOT پرداخته شده است. اهداف تحقیق حاضر شامل تعیین مهم‌ترین نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدید‌های پیش روی تبلیغات پسته‌ی صادراتی استان کرمان و پیشنهاد استراتژی مناسب است. ابتدا با توجه به بررسی‌های صورت گرفته روی محیط داخلی و محیط خارجی تبلیغات پسته‌ی صادراتی استان کرمان، فهرستی از نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها مورد شناسا‌یی قرار گرفت، و پس از نظرخواهی از دست‌اندرکاران امر (صادرکنندگان پسته‌ی استان کرمان) با استفاده از پرسش‌نامه، از آزمون آماری t یک متغیره برای تایید یا رد نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها استفاده گردید. سپس با وزن‌دهی به هر کدام از این عوامل تایید شده بر اساس طیف لیکرت و محاسبه‌ی مجموع وزن‌ها، میانگین وزن‌ها و در نهایت بعد از محاسبه‌ی وزن نسبی، اولویت‌ها مشخص شد و در نهایت برای برطرف کردن یا تقلیل نقاط ضعف و تهدیدها و تقویت و بهبود نقاط قوت و فرصت‌های موجود تبلیغات در ارتباط با صادرات پسته‌ی استان کرمان، با استفاده از روش تحلیلی SWOT استراتژی‌های مناسبی ارایه گردید. 

کلیدواژه‌ها