بررسی حاشیه‌ی بازاریابی ماهیان پرورشی مزارع گرم آبی استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

2 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

3 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

پرورش آب‌زیان از ‏جمله فعالیت‌های تولیدی است که می‌تواند نقش عمده‌یی در افزایش تولید و مصرف ماهی داشته باشد. اهمیت بازاریابی در بخش پرورش آب‌زیان از آن جهت ‏است که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان آب‌زیان حق انتخاب کافی داشته باشند. در این تحقیق وضعیت بازاریابی ماهیان ‏پرورشی گرم‌آبی در استان مازندران بررسی و حاشیه‌های بازاریابی و عوامل موثر بر آن تعیین شده است. نتایج نشان داد که حاشیه‌ی مطلق بازاریابی ‏برای ماهیان کپور، فیتوفاگ، آمور و بیگ‌هد به ترتیب 10199، 6078، 12371 و 4387 ریال برای هر کیلوگرم است و در ‏تمامی گونه‌های مورد بررسی حاشیه‌ی خرده‌فروشی از حاشیه‌ی عمده‌فروشی بیش‌تر است. ضریب هزینه‌ی بازاریابی برای ماهیان ‏کپور، فیتوفاگ، آمور و بیگ‌هد به ترتیب 79/7، 81/5، 87/12 و 75/11% است. میانگین ناکارآیی کل بازاریابی برای ماهیان کپور، فیتوفاگ، آمور و بیگ‌هد به ترتیب 34/31، 62/46، 2/25 و 55/62 ‏درصد است. برآورد تابع حاشیه بازاریابی برای ماهیان گرم‌آبی نشان‌دهنده‌ی میزان اثرگذاری ‏بالا و مستقیم دو متغیر قیمت خرده‌فروشی و ارزش کالای ارایه‌شده برای فروش است و متغیرهای قیمت عمده‌فروشی، ‏هزینه‌های بازاریابی و میزان تولید کل واحد تولیدی نیز بر حاشیه‌ی بازاریابی به طور مستقیم تأثیرگذار است. با توجه به این که ماهیت تعیین قیمت در بازارهای ماهی‌فروشی به میزان عرضه و تقاضا در زمان حراج بر می‌گردد، ‏پیش‌نهاد می‌شود تا سیاست‌هایی که بر کنترل عرضه و تقاضا تاثیرگذار است اتخاذ گردد.‏

کلیدواژه‌ها