بررسی کارایی مصرف آب در گل‌خانه‌های سیستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

3 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده

از مهم‌ترین اهداف توسعه‌ی گل‌خانه‌ها در کشور، افزایش بهره‌وری تولید و بالا بردن کارایی مصرف آب است. برای رسیدن به این منظور، در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها، کارایی آب مصرفی واحدهای گل‌خانه‌ای سیستان در سال 1387 بررسی شد. افزون برآن، عوامل موثر بر کارایی مصرف آب با استفاده از الگوی رگرسیون توبیت بررسی شد. نتایج نشان داد میانگین کارایی در واحدهای گل‌خانه‌ای مورد مطالعه در شرایط بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب 63 و 87 درصد است. میانگین کارایی آب آبیاری نیز در شرایط بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب 49 و 71 درصد بود. بر اساس نتایج متغیرهای سن، تحصیلات، تجربه و منبع تامین آب اثر مثبت و متغیر اندازه‌ی زمین اثر منفی بر کارایی آب آبیاری در شرایط بازده متغیر نسبت به مقیاس داشت. با توجه به یافته‌ها، به نظر می رسد یک سیاست قیمتی آب آبیاری مناسب و کلاس‌های ترویجی در به‌بود عمل‌کرد واحدهای مورد مطالعه موثر باشد.

کلیدواژه‌ها