عدم تقارن قیمت گوجه‌فرنگی، پیاز و سیب‌زمینی در استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت توسعه روستایی دانشگاه یاسوج

چکیده

در این مطالعه انتقال نامتقارن قیمت در دو سطح عمده‌فروشی و خرده‌فروشی سه محصول پیاز، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی با به‌کارگیری معادله‌ی عدم تقارن قیمت مورد بررسی قرار گرفته است. از اطلاعات ماهیانه‌ی قیمت‌های خرده‌فروشی و عمده‌فروشی مهرماه 1377 تا شهریور‌ماه 1386 این سه محصول در استان فارس استفاده شد. نتایج به دست آمده از تخمین معادله‌ی عدم تقارن قیمت برای محصول سیب‌زمینی نشان‌دهنده‌ی این است که یک ارتباط بین دو سطح خرده‌فروشی و عمده‌فروشی بازار این محصول وجود دارد  که بیان‌گر آن است که عدم تقارن قمیت وجود ندارد. نتایج به دست آمده نشان‌دهنده‌ی عدم تقارن منفی قیمتی محصول گوجه‌فرنگی در دو سطح خرده‌فروشی و عمده‌فروشی است که منفی بودن عدم تقارن بیان‌کننده‌ی این است که واکنش خرده‌فروش نسبت به افزایش قیمت در سطح عمده‌فروشی بیش از کاهش قیمت در سطح عمده‌فروش است. نتایج برای محصول پیاز نشان‌دهنده‌ی آن است که بین دو سطح خرده‌فروشی و عمده‌فروشی بازار این محصول ارتباط وجود دارد، و دلیلی بر عدم تقارن قمیت وجود ندارد. در ارتباط با هر سه محصول دیده می‌شود که عرض از مبدا تابع مثبت و معنادار بوده که بیان‌کننده‌ی حاشیه‌ی بازاریابی در دو سطح خرده‌فروشی و عمده‌فروشی است. پس با توجه به افزایش قیمتی که در نتیجه‌ی عدم تقارن قیمت گوجه‌فرنگی متوجه مصرف‌کننده می‌شود و هم‌چنین افزایش سود انحصاری ناشی از حاشیه‌ی بازار برای واسطه‌ها، در سیاست‌های قیمت‌گذاری به این موارد می‌بایست توجه داشت.

کلیدواژه‌ها