ساختار بازار و انتقال قیمت در بازار جهانی ذرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

در سه دهه‌ی گذشته بر خلاف این که تولید داخلی ذرت سالانه 6/12 درصد رشد داشته است اما واردات نیز به دلیل افزایش تقاضا همواره در حال رشد بوده است. وجود چنین شرایطیاهمیت شناخت بازار جهانی ذرت را آشکار می‌کند. این مطالعه با هدف بررسی ساختار بازار جهانی ذرت و هم‌چنین الگوی انتقال قیمت میان بازار جهانی و بازار داخل صورت گرفت. بررسی ساختار بازار جهانی ذرت با استفاده از شاخص‌های تمرکز و برای دوره‌ی 2005-1990 انجام شد. در بیش‌تر سال‌ها بیش از 50 درصد بازار ذرت در اختیار ایالات متحده بوده است. هر چند که در دوره‌ی یاد شده، تمرکز در بازار جهانی ذرت تا اندازه‌ای کاهش یافته است اما مشخص شد که بازار جهانی ذرت دارای ساختار انحصاری چندجانبه‌ی بسته است. بررسی رابطه‌ی علی میان بازارها نشان داد که رابطه‌ای یک‌طرفه از بازار جهانی به بازار داخل وجود دارد. یافته‌های حاصل از آزمون انتقال قیمت برای دوره‌ی 84-1353 نیز نشان داد که انتقال قیمت از بازار جهانی به بازار داخل در بلندمدت متقارن اما در کوتاه‌مدت نامتقارن است که طی آن میزان انتقال افزایش قیمت بازار جهانی به بازار داخل بیش‌تر از انتقال کاهش قیمت است. انتقال افزایش قیمت جهانی ذرت به بازار داخل می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های تولید در صنعت پرورش طیور و سرانجام نیز موجب افزایش مخارج خانوارها شود.

کلیدواژه‌ها