الگوسازی و پیش‌بینی میزان بارندگی و تعیین آب قابل استحصال بخش کشاورزی در دشت کبودرآهنگ همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

2 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

این مطالعه با استفاده از تکنیک سری‌های زمانی به پیش‌بینی میزان بارندگی در دشت کبودرآهنگ واقع در شمال استان همدان پرداخته است. نتایج آزمون‌های الگوی فصلی نشان داد که داده‌های بارش در منطقه‌ی مطالعه شده ماهیت غیردوره‌ای دارد. افزون بر این، نتایج آزمون HEGY بیانگر نبود ریشه در دوره‌های سه‌ماهه و ماهیانه در داده‌های مورد نظر بود. بر همین اساس الگوی آرما از نوع ARMA(4.4)، می‌تواند رفتار بارش را در منطقه به خوبی پیش‌بینی کرده و به تصویر بکشاند. با تعیین میزان بارندگی و استفاده از بیلان آب زیرزمینی دشت کبودرآهنگ، آب قابل استحصال بخش کشاورزی برای سال‌های 1387 تا 1389 برابر با 77/257، 56/267 و 87/254 میلیون متر مکعب برآورد شد.

کلیدواژه‌ها