تأثیر ریسک‌های قیمت و تولید بر وضعیت گوشت مرغ و گاو در استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

2 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

در این مطالعه وضعیت تولید گوشت مرغ و گاو در استان فارس با توجه به مخاطرات هم‌زمان ناشی از قیمت و تولید این محصولات بر اساس روش موآویا آلقالیس بررسی و تحلیل شد. در این روش نیازی به شناسایی ویژگی‌های تابع تولید و برآورد آن نیست و برای تحمین توابع مطلوبیت مستقیم و غیرمستقیم قابل استفاده است. معادلات تخمینی برای دو فرم معمول ریسک تولید (جمع‌پذیر و ضرب‌پذیر) استخراج و نتایج  مقایسه شد. داده‌های مورد نیاز شامل داده‌های سری زمانی ماهیانه‌ی تولید و قیمت گوشت مرغ و گاو و همین طور قیمت نهاده‌های اساسی برای تولید این محصولات برای سال‌های 1380 تا 1385 می‌باشد. نتایج مطالعه نشان داد که با افزایش ریسک‌های قیمت و تولید، مقدار تولید گوشت مرغ در دوره‌ی مورد بررسی براساس هر دو الگوی ریسک جمع‌پذیر و ضرب‌پذیر کاهش یافته‌است. در حالی که با افزایش ریسک قیمت و تولید، مقدار تولید گوشت گاو براساس الگوی ضرب‌پذیر در تمام دوره کاهش ولی براساس الگوی جمع‌پذیر در برخی ماه‌ها کاهش و در برخی ماه‌ها افزایش یافته‌است. برای گوشت مرغ، بر اساس هر دو الگو با افزایش قیمت، تولید کاهش یافته‌است. در واقع افزایش در ریسک قیمت و تولید، باعث شده که افزایش قیمت در مواردی نه تنها انگیزه برای افزایش تولید بیش‌تر را فراهم نکند، بلکه کاهش تولید را هم سبب شود. برای گوشت گاو، بر اساس هر دو الگو با افزایش قیمت، تولید افزایش یافته و این مطلب سازگار با تئوری است. به منظور کاهش نبود حتمیت قیمت و تولید، فراهم کردن بستر لازم برای تهیه‌ی قراردادهای قیمت‌گذاری فروش گوشت مرغ و گاو و خرید نهاده‌های اساسی برای تولید این محصولات قبل از تولید و هنگام تصمیم‌گیری برای تولید از طریق شرکت‌های بیمه‌گر توصیه می‌شود. هم‌چنین آموزش اعضای تعاونی‌های مرغداری و گاوداری می‌تواند برای فعالیت در زمینه‌ی بازاریابی این محصول و تنظیم بازار مفید باشد. از طرف دیگر دولت باید از واردات برنامه‌ریزی نشده که باعث افزایش ریسک برای تولیدکنندگان می‌شود، خودداری کند.

کلیدواژه‌ها