بررسی تاثیر جوایز صادراتی بر توسعه‌ی صادرات در بخش کشاورزی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

2 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

برای بررسی تاثیر جوایز صادراتی بر صادرات محصولات کشاورزی ایران، از الگوی جاذبه‌ی تعمیم‌یافته با به‌کارگیری روش داده‌های تلفیقی برای 72 کشور در دوره‌ی 1384-1371 استفاده شد که از عمده‌ترین مقاصد صادراتی ایران به شمار می‌رود. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد، فاکتورهای جاذبه (جمعیت، تولید ناخالص داخلی و مسافت) در هر دو گروه از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته بر صادرات کشاورزی ایران تاثیر معنادار دارد. افزون بر این، اثر مثبت و معنادار جوایز صادراتی بر افزایش صادرات کشاورزی تایید و هم‌چنین تاثیر این جوایز از طریق اثرگذاری بر روی فاکتورهای جاذبه، آشکار شد. با توجه به آن که ممکن است اثر عوامل موثر بر صادرات کشاورزی آنی و لحظه‌ای نباشد، پس الگوی پویای جاذبه برای تفکیک کشش‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برآورد شد. نتایج به دست آمده از این الگو نشان داد جوایز صادراتی در هر دو دوره‌ی کوتاه‌مدت و بلندمدت تاثیرگذار است اما اثربخشی جوایز در بلندمدت بیش‌تر است. از این رو، لازم است برای سیاست‌گذاری‌های تشویقی با هدف‌های بلندمدت اقدام کرد.Panel Data

کلیدواژه‌ها