بررسی اثر تکنولوژی ماشینی در پرورش طیور گوشتی در شهرستان سبزوار: تحلیل ریاضی و اقتصادسنجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده

در این مطالعه، منابع رشد تولید گوشت مرغ در شرایط وجود فن‌آوری جدید( فن‌آوری ماشینی)  تعیین  شد.آمار و اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از طریق یک مطالعه‌ی پیمایشی و تکمیل پرسش‌نامه از 45 مرغدار شهرستان سبزوار به صورت مقطعی در سال 87-1386 جمع‌آوری شد. نخست با لحاظ متغیر مجازی در تابع تولید وجود تغییر ساختاری آزمون شد و سپس به منظور جداسازی منابع تغییرات تولیدی حاصل از وجود فن‌آوری در نمونه‌ی مورد نظر، از الگوی بی‌سالیا (1977) استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که مرغداران نمونه‌ای که از فن‌آوری جدید استفاده کرده‌اند افزایش تولید تخمینی به اندازه‌ی 214 درصد در مقایسه با مرغداران دارای فن‌آوری قدیم داشته‌اند که سهم فن‌آوری از این رشد تولید، 63 درصد بوده است. در نتیجه 151 درصد رشد تولید از افزایش مقدار نهاده‌ها سرچشمه گرفته است که سهم نهاده‌های دان، سوخت و نیروی کار به ترتیب 95، 27 و 29 درصد بوده است. پس لزوم سرمایه‌گذاری در بخش تحقیقات برای کشف نوآوری‌های ماشینی ضروری به نظر می‌رسد. هم‌چنین با توجه به این که بیش‌تر نوآوری‌ها در منطقه‌ی مورد مطالعه از طریق شرکت‌های تعاونی به مرغداران معرفی می‌شود، تقویت نقش شرکت‌های تعاونی برای اطلاع‌رسانی، تبلیغات و تامین اعتبار اعضا برای استفاده‌ی بهینه از فن‌آوری جدید توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها