عوامل موثر بر تقاضای آب در مزارع پرورش ماهی در استان کهگیلویه و بویراحمد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

2 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

با توجه به این که آب یکی از عوامل محدودکننده‌ی توسعه‌ی کشاورزی است ، نیاز است که مدیریت منابع آب به طور صحیح و مناسب در کشور اجرا شود. هدف از انجام این مطالعه، تخمین تابع تقاضای آب در مزارع پرورش ماهی و محاسبه‌ی کشش قیمتی تقاضای آب است. این مطالعه در استان کهگیلویه و بویراحمد بر روی مزارع پرورش ماهی صورت گرفته است و آمار و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دومرحله‌ای از 55 واحد پرورش ماهی جمع‌آوری شده است. برای استخراج تابع تقاضای آب از روش حداکثرسازی (بیشینه‌سازی) سود استفاده شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که متغیرهای تعداد بچه ماهی، نیروی کار خانوادگی و روزمزد، میزان آب مصرفی و وزن متوسط بچه‌ماهی بر تولید، اثر مثبت و متغیر دمای آب بر تولید اثر منفی دارد. پس از تخمین تابع تقاضای آب و محاسبه‌ی کشش قیمتی تقاضا ، مشخص شد در قیمتی برابر ارزش تولید نهایی آب (325 ریال) کشش قیمتی تقاضا برابر 27/1- خواهد بود؛ که این موضوع حاکی از کشش‌پذیر بودن تابع تقاضا نسبت به قیمت آب است و با توجه به این نتیجه می‌توان با اطمینان گفت که قیمت‌گذاری مناسب و منطقی برای آب تاثیر مثبت بر کاهش مصرف آب دارد و مانع از استفاده‌ی بی‌رویه‌ی آب می‌شود .

کلیدواژه‌ها