نسل جدید تعاونی‌های کشاورزی : تجربیات جهانی و درس‏هایی برای ایران

نوع مقاله : مقاله تحلیلی

نویسنده

استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

گرایش به گسترش فعالیت تعاونی‏ها در زمینه بازاریابی محصولات کشاورزی از یک سو و نیاز به بازنگری مبانی سنتی تعاونی در پاسخ به شرایط جدید  از سوی دیگر  سبب گردیده که تعاونی‏های کشاورزی به‌ ویژه در کشورهای پیشرفته دستخوش تحولاتی گردند. یکی ازاین نوآوری‏ها ایجاد تعاونی‏های بازارگرا با ویژگی‏هایی خاص می‏باشند که "تعاونی‏های نسل جدید" نام گرفته‏اند. در این مقاله نخست به مهم‏ترین دیدگاه‏های منتقدین به مبانی سنتی تعاونی پرداخته و پس از آن برخی تجربیات و عملکرد تعاونی‏های کشاورزی نسل جدید مورد بحث قرار گرفته و در پایان به آموزه‌هایی که می‏تواند به سیاستگزاران برای انجام اصلاحاتی در ساختار موجود تعاونی‏های کشاورزی در ایران کمک نماید پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها