درس‌هایی از سیاست‌های توسعه کشاورزی و منابع آب کشورهای هند و چین

نوع مقاله : مقاله تحلیلی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

3 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

4 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی

چکیده

هدف اصلی مطالعه حاضر ارائه درس‌هایی از سیر تحولات کشاورزی، آب و روستایی کشورهای چین و هند در دوره‌‌های مختلف برای کشاورزی و منابع آب ایران است. برای این منظور، سیاست‌های مهم بخش کشاورزی و آب این کشورها با استفاده از مطالعات و منابع اطلاعاتی مختلف طی دوره 2012-1961 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته‌های این مطالعه، کشورهای چین و هند راهکارهای مختلفی در زمینه‌های مختلف در جهت حل مشکلات و مسائل موجود در بخش کشاورزی و منابع آب خود مورد استفاده قرار داده‌اند که استفاده از آنها در بخش کشاورزی و منابع آب ایران می‌تواند در جهت توسعه این بخش‌ها مفید واقع شود. در این مطالعه، درس‌های توسعه کشاورزی و منابع آب در بخش‌های مختلف در راستای بهره‌گیری در بخش کشاورزی و منابع آب ایران ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها