برآورد ارزش حفاظتی و احیاء دریاچه ارومیه از دیدگاه مردم شهر ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

در این مطالعه ارزش حفاظتی دریاچه ارومیه با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط برآورد شد. برای تعیین عوامل مؤثر بر احتمال تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان، الگوی لاجیت برآورد گردید. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه‌ حضوری با 107 نفر از خانوارهای شهر ارومیه در سال 1390 جمع‌آوری گردید. نتایج نشان داد که 1/59 درصد پاسخگویان، حاضر به پرداخت مبلغی جهت حفاظت از این دریاچه می‌باشند. هم‌چنین متغیرهای میزان تحصیل، درآمد خانوار، میزان اطلاعات در مورد دریاچه و گرایشات زیست‌محیطی در محل دارای اثر معنی‌دار مثبت و متغیر قیمت پیشنهادی دارای اثر معنی‌دار منفی بر احتمال تمایل به پرداخت پاسخگویان می‌باشند. مقادیر تمایل به پرداخت برای حفظ وضعیت دریاچه در شهر ارومیه 5/122 هزار ریال و ارزش حفاظتی و ارزش احیاء سالانه دریاچه ارومیه به ترتیب حدود 7/18824 و 19/23019 میلیون ریال برآورد گردید. افزایش سطح آگاهی مردم، حمایت از تشکل‌های مردمی حمایت از محیط‌زیست و داشتن حساسیت بیشتر در زمینه حفاظت از دریاچه ارومیه از پیشنهادات مطالعه حاضر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها