نگاهی بر تحولات، چالش‌ها و قوانین حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبی در ایران

نوع مقاله : مقاله تحلیلی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

2 عضو هیات علمی گروه تحقیقات اقتصادی اجتماعی و ترویجی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده

با بروز خشکسالی‌های ممتد در ایران از یک سو و افزایش بهره‌برداری  از منابع آب زیرسطحی از سوی دیگر، امروزه شاهد کاهش سطح آبهای زیرزمینی و بحرانی شدن بسیاری از دشت های ایران بوده و در کنار آن بروز بحران‌های زیست محیطی در دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور، بحران منابع آب را بیش از پیش نمایان ساخته است. در این بین قوانین مترتب بر بهره‌برداری از آب یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترل و بهبود فضای استفاده از آب می‌باشد . این مطالعه به بررسی قوانین مصوب طی سال های گذشته پرداخته و کفایت آنها را در صیانت از منابع آب مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج مطالعه ضرورت بازنگری در قوانین و ایجاد شرایط مناسب جهت اجرای آنها را مورد تاکید قرار داده است.

کلیدواژه‌ها