شناسایی عوامل مؤثر بر بازاریابی محصولات سالم و ارگانیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه اقتصاد و مدیریت کشاورزی، دانشگاه‌ آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

این مقاله به بررسی بخش کشاورزی ارگانیک از منظر اقتصادی – اجتماعی و از یک دیدگاه جهانی و منطقه‌ای می‌پردازد. در دهه‌های گذشته، بازار مواد غذایی ارگانیک در دنیا به عنوان یک بازار نیچ شناخته شده است. در سال‌های اخیر بازار محصولات ارگانیک رو به رشد بوده و در بسیاری از کشورها به خاطر حمایت‌های دولت، بازاریابی فعال ملی و بین‌المللی در زنجیره‌های تأمین و تقاضای رو به رشد مصرف‌کنندگان، تبدیل به یک بازار بالغ گردیده است. در حال حاضر ارگانیک متعلق به طبقه و شیوه خاصی از زندگی و نهایتاً الگوی فرهنگی خاصی می‌باشد که افراد و منابع انسانی را به خود جذب می‌کند، باعث سودآوری شده و سبب ایجاد رضایت در این بازار درحال رشد می‌شود. این مقاله با توصیف بازار جهانی مواد غذایی ارگانیک آغاز گردیده و به تحلیل بازاریابی مواد غذایی ارگانیک در رابطه با بخش‌های مصرف‌کننده و آمیخته بازاریابی (محصول، قیمت، توزیع و ترفیع) می‌پردازد. با وجود این فرصت‌ها، هنوز محدودیت‌های فنی، اقتصادی، ساختاری و سیاسی برای توسعه این بازار وجود دارد. این مقاله نتیجه می‌گیرد که برای بهتر نمودن جریان اطلاعاتی در بازار نیاز به ایجاد مکانیسم‌های مناسبی در میان گروه‌های ذینفع در یک کشور،  بین واردکنندگان و صادرکنندگان و بین کشورهای یک منطقه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها