پیش بینی قیمت سهام کشاورزی در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

پیش‌بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، به سرمایه‌گذاران درتصمیم‌گیری وپذیرش ریسک سهام کمک شایانی می کند. در این مقاله از سه روش اقتصادسنجی شامل الگوی خود‌رگرسیو (AR)، الگوی میانگین متحرک (MA) و الگوی خود‌رگرسیو میانگین متحرک انباشته (ARIMA) به منظور پیش‌بینی قیمت سهام و انتخاب بهترین روش از میان روش‌های ذکر شده استفاده شده است. به این منظور داده‌های روزانه قیمت سهام شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال یکی از شرکت‌های فعال و پربازده بورس از تاریخ  4/11/1389 تا 1/4/1390 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که از میان سه روش یاد شده، مدل ARMIA دارای قدرت برازش بهتری بوده و به این منظور از این روش برای پیش‌بینی استفاده شده است. همچنین پیش‌بینی با استفاده از مدلARIMA ناچیز بودن درصد خطای پیش‌بینی نسبت به دو روش دیگر را استنباط کرده است.

کلیدواژه‌ها