بررسی خط فقر غذایی خانوارهای شهری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

3 دانشیار دانشگاه تبریز

چکیده

چکیده مسئله فقر به خصوص فقر غذایی یکی از مسائل مهم جامعه است، آگاهی از میزان و عمق خط فقر تغذیه‌ای اهمیت فراوانی برای حل این مسلئه دارد. لذا در این مطالعه حداقل معاش غذایی ( خط فقر غذایی) برای خانوارهای شهری ایرانی طی دوره 91-1367 با استفاده از سیستم MAIDADS مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که خط فقر تغذیه‌ای (ماهانه) طی دوره مذکور روندی افزایشی داشته است به‌طوریکه از 74851 ریال در سال 1367 به 6882346 ریال در سال 1391رسیده است اما با نرخ رشد یکنواختی همراه نبوده است. مهمترین علت افزایش خط فقر غذایی در این مدت را می‌توان افزایش تورم مواد غذایی دانست در نتیجه باید تورم را مهار کرد. طبقه‌بندی: I31,I32,D11,D12 . واژه‌های کلیدی: تورم، سیستم MAIDADS، حداقل معاش غذایی، خط فقر غذایی، خانوارهای شهری. طبقه‌بندی: I31,I32,D11,D12 . واژه‌های کلیدی: تورم، سیستم MAIDADS، حداقل معاش غذایی، خط فقر غذایی، خانوارهای شهری.

کلیدواژه‌ها

موضوعات