دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-212 
اثر بی ثباتی درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی

صفحه 1-16

10.22034/iaes.2016.19053

رضا حیدری کمال آبادی؛ سید مجتبی مجاوریان؛ مجتبی نبی زاده ذوالپیرانی


بررسی خط فقر غذایی خانوارهای شهری در ایران

صفحه 57-73

10.22034/iaes.2016.14430

اسماعیل پیش‌بهار؛ زهره علی محمدی؛ جواد حسین زاد