الگو‌سازی رفتار فصلی تولید ناخالص داخلی بخش‌های اقتصاد ایران با تأکید بر بخش کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی مقطع دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

هدف از مطالعه حاضر الگوسازی رفتار تولید ناخالص داخلی بخش‌های اقتصادی شامل کشاورزی، خدمات و صنعت و معدن، با استفاده از الگوهای خود توضیحی دوره‌ای (PAR) و انباشته فصلی (SI)، و با بکارگیری داده‌های فصلی سال‌های 89-1367می‌باشد. مطابق نتایج به دست آمده، تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی رفتار منظم و دوره‌ای داشته و کاربرد الگوی PAR برای بیان رفتار آن می‌تواند بسیار مؤثر باشد. نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد فصلی هیلبرگ و همکاران (1990) حاکی از وجود رفتار فصلی در بخش خدمات و صنعت و معدن بوده که پس از استفاده از فیلترهای مناسب و ایستا سازی داده‌ها، مدل انباشته فصلی برای الگوسازی رفتار تولید ناخالص داخلی این بخش‌ها برآورد گردید. در ادامه با استفاده از الگوهای به دست آمده، تولید ناخالص داخلی هر بخش برای سه سال آینده پیش‌بینی شد. به این ترتیب به دلیل ماهیت متفاوت رفتار بخش-های گوناگون اقتصادی الگوسازی رفتار آنها به صورت مستقل در مطالعات توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات