اثر مولفه‌های سیاسی و اقتصادی بر عملکرد محیط‌زیست: کاربرد الگوی لاجیت ترتیبی داده‌های تابلویی با اثرات تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی

چکیده

عملکرد و کیفیت محیط‌زیست به عنوان مولفه‌ی کلیدی تامین کننده حیات، به‌شدت تحت تاثیر عملکرد و فعالیت‌های انسانی را تحت تأثیر قرار گرفته است ، بنابراین شناسایی عوامل مؤثر بر آن می‌تواند ابزاری مناسب برای سیاستگزاران و برنامه ریزان جهت دستیابی به رشد پایدار اقتصادی باشد.  این مطالعه باهدف بررسی تأثیر مولفه‌های سیاسی و اقتصادی بر عملکرد محیط‌زیست با استفاده از الگوی لاجیت ترتیبی داده‌هایتابلویی با اثرات تصادفی برای 164 کشور منتخب در طی سال‌های 2011-2002 صورت گرفت. در پژوهش حاضر کشورها در هر سال براساس شاخص عملکرد محیط‌زیست به ده گروه تقسیم بندی شدند و اثر متغیرهای توضیحی بر احتمال قرار گرفتن کشورها در گروه‌ها با امتیاز بالاتر مورد بررسی قرارگرفت. نتایج این پژوهش نشان داد، رشد اقتصادی و جمعیت کشورها اثر منفی و سرمایه‌گذاری خارجی، کارایی و اثر بخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و ثبات سیاسی اثر مثبتی بر بهبود جایگاه کشورها در شاخص عملکرد محیط‌زیست دارند. در این مطالعه، بهبود وضعیت سیاسی به ارتقاء کیفیت محیط زیست منجر شده است. از سوی دیگر رشد اقتصادی و افزایش جمعیت تخریب محیط‌زیست می باشند.  با توجه به یافته‌ها، به‌منظور دستیابی به رشد اقتصادی پایدار از ابزارهای مالیاتی و همچنین اصلاح و وضع قانون در جهت حفظ محیط‌زیست پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات